Search

The Bear Leaving its Tracks

Updated: Jul 31

The Bear leaving its tracks

By: Waasabiikwe/ Anna C. Gibbs

Gaa aanikebii’ang : Zac EarleyIna’adoo makwa omiikanaang, mamaangishka’am

The bear leaving its tracks on its trail has big tracks

Nichiwendaagwadoon o-gichi oshkanzhiin.

They look scary and tough has big nails.


Waada noonde-wiisini gii-banaajichigaadeni endaad gaashka’aakwewan.

The bear is hungry because they destroy his home by cutting the trees.


Aaniish naa! Zhooniyaakewag !

Well they are making money !


Ayaapi izhi ayaad makwa

This is how the bear is once in a while


Ayaapi endoodaweng makwa baashkizwaa

Once in awhile how he's treated is hes shot


Iwe chi noonde wiisinid !

Why the bear is hungry!


Obanaajitoonan ishkwaandeman

He destroys the doors

Miinawaa waasechiganan waaka’iganan

And windows of the houses


Biindige babaa andawaabandang owe gii-inanjiged

He enters looking around for something he could eat


Chi noonde wiisinid.

He's really hungry.


Aaniish naa banaajichigaadenig mitigoowakii !

Well now see the woods are destroyed !


Mii zhegwa ondanjigewag Makwag webiniganing imaa chi-makakoon. Inigaaziwag

Now the bears eat from the garbage bins. They are really poor.


Agiweg Anishinaabeg Mii aniwen odoodemiwaan.

Those Indians that's their clan.


Odaa naadamawaawaan odoodemiwaan

They should help their clan.


101 views

Recent Posts

See All

Bawa’ami-jiimaan

Bawa’ami-jiimaan Narration by Niizhoo-Bines Arnold Kingbird Gaa-aanikebii’ang Zac Earley Haaw mewinzha owe gete anishinaabebaniig owe gii-izhichigepaniig mewinzha. Ishkwaaj ge- niin gaa-pi-noondawagw

Eko niizhing Lesson 2

Gaa- asigisidood Zac Earley Ikido-s/he says + ban tense (past tense marker “used to”) Ikido-vai- s/he says Nishkaadizi- vai-s/he is mad Maajitaa-vai- s/he starts Mayagitaagwad-vii- It sounds strange D

Support our Mission

Donate to Manidoo Ogitigaan