top of page
Search

Bawa’ami-jiimaan

Bawa’ami-jiimaan


Narration by Niizhoo-Bines Arnold Kingbird

Gaa-aanikebii’ang Zac EarleyHaaw mewinzha owe gete anishinaabebaniig owe gii-izhichigepaniig mewinzha. Ishkwaaj ge- niin gaa-pi-noondawagwaaban. Awe Negaajiwaniban my great great grandpa ogii-ozhitoonaaban owe jiimaan. Mii iwe ganabaj ishkwaaj gii-maajiitoowaad igiweg. Asigobaaniwanzh gii-izhinikaazo awe bezhig gete-kiiwenzi gaa-nitaa ozhitood owe jiimaan. Miidash iniwen gaa-izhi meshkwajiid iwe.


Nabagisagoon ogii-aabaji'aanan gii-ozhitood iniwen jiimaanan. Bawa’ami-jiimaanan gaa-aabajitoowaad noongom ogoweg. Gaawiin ge-gii onzikaasinoon. Gegoo go ogii-aabajitoonaawaa ji-bagwa'amowaad. Bagwa'amowaad iwe jiimaan ji-onzikaasinook. Mii dash iwidi ezhi-gojitoowaad omaa minamaa'aawag omaa nibiikaang.


Miidash iwe ezhi-agwandenig. Miidash ezhi-ashangetoowaad gii-giizhiikamowaad miinawaa. Ashangetoowaad owe gii-gashki'ewiziwaad ji-ozhitoowaad owe jiimaanens ji-o- bawa'amowaad. Nashke onowen bawa'amanaakoon omaa ogii-ozhitoonaawaa gii-onakijigaadewanoon daabishkoo o'owe onokojigan. Owe chi gegoo ge owe gaawiin aaniishnaa gaawiin ninga dazhindanzii baamaa go omaa gii-izhichigaadeg owe jiimaan.


Miidash imaa ji-baakinigeyaan i'iwe owe gwayak gaa-izhi manidoowiwaad ogoweg gii-ozhitoowaad jiimaanan. Gaa-izhi bagidendaagoziwaad gaye wiinawaa ji-ozhitoowaad owe ji-nitaa-ozhitoowaad Haa mii sa go omaa ge-inaakwebidooyaan miinawaa owe gwayak gaa-izhichigewaad ogoweg gi-biiwideminaanig. Ahaaw mii sa go iw. ·

130 views0 comments

Recent Posts

See All

Wiigwaasi-Zhiishiigwanag: Birch Bark Rattle

Zhiishiigwanag, They are alive and have a spirit. We feast the rattle and use it in the Mide ceremony, also in Funeral ceremonies, and doctoring/ healing ceremonies. There is a specific story that goe

Comentarios


bottom of page