Search

Bawa’ami-jiimaan

Bawa’ami-jiimaan


Narration by Niizhoo-Bines Arnold Kingbird

Gaa-aanikebii’ang Zac EarleyHaaw mewinzha owe gete anishinaabebaniig owe gii-izhichigepaniig mewinzha. Ishkwaaj ge- niin gaa-pi-noondawagwaaban. Awe Negaajiwaniban my great great grandpa ogii-ozhitoonaaban owe jiimaan. Mii iwe ganabaj ishkwaaj gii-maajiitoowaad igiweg. Asigobaaniwanzh gii-izhinikaazo awe bezhig gete-kiiwenzi gaa-nitaa ozhitood owe jiimaan. Miidash iniwen gaa-izhi meshkwajiid iwe.


Nabagisagoon ogii-aabaji'aanan gii-ozhitood iniwen jiimaanan. Bawa’ami-jiimaanan gaa-aabajitoowaad noongom ogoweg. Gaawiin ge-gii onzikaasinoon. Gegoo go ogii-aabajitoonaawaa ji-bagwa'amowaad. Bagwa'amowaad iwe jiimaan ji-onzikaasinook. Mii dash iwidi ezhi-gojitoowaad omaa minamaa'aawag omaa nibiikaang.


Miidash iwe ezhi-agwandenig. Miidash ezhi-ashangetoowaad gii-giizhiikamowaad miinawaa. Ashangetoowaad owe gii-gashki'ewiziwaad ji-ozhitoowaad owe jiimaanens ji-o- bawa'amowaad. Nashke onowen bawa'amanaakoon omaa ogii-ozhitoonaawaa gii-onakijigaadewanoon daabishkoo o'owe onokojigan. Owe chi gegoo ge owe gaawiin aaniishnaa gaawiin ninga dazhindanzii baamaa go omaa gii-izhichigaadeg owe jiimaan.


Miidash imaa ji-baakinigeyaan i'iwe owe gwayak gaa-izhi manidoowiwaad ogoweg gii-ozhitoowaad jiimaanan. Gaa-izhi bagidendaagoziwaad gaye wiinawaa ji-ozhitoowaad owe ji-nitaa-ozhitoowaad Haa mii sa go omaa ge-inaakwebidooyaan miinawaa owe gwayak gaa-izhichigewaad ogoweg gi-biiwideminaanig. Ahaaw mii sa go iw. ·

108 views0 comments

Recent Posts

See All

Verb Types!

References: A Concise Dictionary of Minnesota Ojibwe by John D. Nichols and Earl Nyholm, Notes from Zoe Brown at the University of MN, Ojibwe Peoples Dictionary online

Support our Mission

Donate to Manidoo Ogitigaan