Search

Bawa’ami-jiimaan

Bawa’ami-jiimaan


Narration by Niizhoo-Bines Arnold Kingbird

Gaa-aanikebii’ang Zac EarleyHaaw mewinzha owe gete anishinaabebaniig owe gii-izhichigepaniig mewinzha. Ishkwaaj ge- niin gaa-pi-noondawagwaaban. Awe Negaajiwaniban my great great grandpa ogii-ozhitoonaaban owe jiimaan. Mii iwe ganabaj ishkwaaj gii-maajiitoowaad igiweg. Asigobaaniwanzh gii-izhinikaazo awe bezhig gete-kiiwenzi gaa-nitaa ozhitood owe jiimaan. Miidash iniwen gaa-izhi meshkwajiid iwe.


Nabagisagoon ogii-aabaji'aanan gii-ozhitood iniwen jiimaanan. Bawa’ami-jiimaanan gaa-aabajitoowaad noongom ogoweg. Gaawiin ge-gii onzikaasinoon. Gegoo go ogii-aabajitoonaawaa ji-bagwa'amowaad. Bagwa'amowaad iwe jiimaan ji-onzikaasinook. Mii dash iwidi ezhi-gojitoowaad omaa minamaa'aawag omaa nibiikaang.


Miidash iwe ezhi-agwandenig. Miidash ezhi-ashangetoowaad gii-giizhiikamowaad miinawaa. Ashangetoowaad owe gii-gashki'ewiziwaad ji-ozhitoowaad owe jiimaanens ji-o- bawa'amowaad. Nashke onowen bawa'amanaakoon omaa ogii-ozhitoonaawaa gii-onakijigaadewanoon daabishkoo o'owe onokojigan. Owe chi gegoo ge owe gaawiin aaniishnaa gaawiin ninga dazhindanzii baamaa go omaa gii-izhichigaadeg owe jiimaan.


Miidash imaa ji-baakinigeyaan i'iwe owe gwayak gaa-izhi manidoowiwaad ogoweg gii-ozhitoowaad jiimaanan. Gaa-izhi bagidendaagoziwaad gaye wiinawaa ji-ozhitoowaad owe ji-nitaa-ozhitoowaad Haa mii sa go omaa ge-inaakwebidooyaan miinawaa owe gwayak gaa-izhichigewaad ogoweg gi-biiwideminaanig. Ahaaw mii sa go iw. ·

98 views

Recent Posts

See All

Eko niizhing Lesson 2

Gaa- asigisidood Zac Earley Ikido-s/he says + ban tense (past tense marker “used to”) Ikido-vai- s/he says Nishkaadizi- vai-s/he is mad Maajitaa-vai- s/he starts Mayagitaagwad-vii- It sounds strange D

Ojibwemowini-adoopowinaak

Nind ikid -I say Gid ikid- you say Ikido- s/he says Ikidom- It is said / There is a "saying." Nind ikidomin- We say it. Gid ikidomin- We say it. Ikidowag- They say it. Nind ikidonaaban- I used to say

Support our Mission

Donate to Manidoo Ogitigaan