top of page
Search

Arnold Kingbird 'Niizhoo Bines' odazhindaan jiimaanikewin bangi.


Haaw mewinzha gete anishinaabebaniig owe gii-izhichigepaniig. Mewinzha ishkwaaj ge niin gaa-noondawagwaaban · Awe Negaajiwaniban my great, great grandpa ogii-ozhitoonaaban owe jiimaan. · Mii iwe ganabaj ishkwaaj gii maajitoowaad igiweg. · Asigobaaniwanzh gii-izhinikaazo awe bezhig gete-kiiwenzi gaa-nitaa ozhitood owe jiimaan. · Miidash iniwen gaa-izhi meshkwajiid iwe. · Nabagisagoon ogii-aabaji'aan gii-ozhitaad iniwen jiimaanan. · Bawa'ami-jiimaanan gaa-aabajitoowaad noongom ogoweg. · Gaawiin ge-gii-onzikaasinoon. Gegoo go ogii-aabajitoonaawaa owe ji-bagwa'amowaad · bagwa'amowaad iwe jiimaan ji-onzikaasinook · Miidash iwidi ezhi-gojitoowaad omaa mina'maa'aawag omaa nibiikaang · miidash iwe ezhi-agwandenig · miidash ezhi-ashangetoowaad gii-giizhiikamowaad miinawaa · ashangetoowaad owe gii-gashki'ewiziwaad ji-ozhitoowaad owe jiimaanens · ji-o- bawa'amowaad ...nashke onowen · bawa'amanaakoon omaa ogii-ozhitoonaawaa gii-onakijigaadewanoon daabishkoo o'owe onokojigan · owe chi gegoo ge owe gaawiin aaniishnaa gaawiin ninga dazhindanzii baamaa go omaa gii-izhichigaadeg owe jiimaan. Miidash imaa ji-baakinigeyaan i'iwe · owe gwayak gaa-izhi manidoowiwaad ogoweg gii-ozhitoowaad jiimaanan. · Gaa-izhi bagidendaagoziwaad gaye wiinawaa ji-ozhitoowaad, owe ji-nitaa-ozhitoowaad. · haa mii sa go omaa ge-inaakwebidooyaan miinawaa owe gwayak gaa-izhichigewaad ogoweg gi-biiwideminaanig ahaaw mii sa go iw. ·

133 views0 comments

Recent Posts

See All

Wiigwaasi-Zhiishiigwanag: Birch Bark Rattle

Zhiishiigwanag, They are alive and have a spirit. We feast the rattle and use it in the Mide ceremony, also in Funeral ceremonies, and doctoring/ healing ceremonies. There is a specific story that goe

Comments


bottom of page