Search

Arnold Kingbird 'Niizhoo Bines' odazhindaan jiimaanikewin bangi.


Haaw mewinzha gete anishinaabebaniig owe gii-izhichigepaniig. Mewinzha ishkwaaj ge niin gaa-noondawagwaaban · Awe Negaajiwaniban my great, great grandpa ogii-ozhitoonaaban owe jiimaan. · Mii iwe ganabaj ishkwaaj gii maajitoowaad igiweg. · Asigobaaniwanzh gii-izhinikaazo awe bezhig gete-kiiwenzi gaa-nitaa ozhitood owe jiimaan. · Miidash iniwen gaa-izhi meshkwajiid iwe. · Nabagisagoon ogii-aabaji'aan gii-ozhitaad iniwen jiimaanan. · Bawa'ami-jiimaanan gaa-aabajitoowaad noongom ogoweg. · Gaawiin ge-gii-onzikaasinoon. Gegoo go ogii-aabajitoonaawaa owe ji-bagwa'amowaad · bagwa'amowaad iwe jiimaan ji-onzikaasinook · Miidash iwidi ezhi-gojitoowaad omaa mina'maa'aawag omaa nibiikaang · miidash iwe ezhi-agwandenig · miidash ezhi-ashangetoowaad gii-giizhiikamowaad miinawaa · ashangetoowaad owe gii-gashki'ewiziwaad ji-ozhitoowaad owe jiimaanens · ji-o- bawa'amowaad ...nashke onowen · bawa'amanaakoon omaa ogii-ozhitoonaawaa gii-onakijigaadewanoon daabishkoo o'owe onokojigan · owe chi gegoo ge owe gaawiin aaniishnaa gaawiin ninga dazhindanzii baamaa go omaa gii-izhichigaadeg owe jiimaan. Miidash imaa ji-baakinigeyaan i'iwe · owe gwayak gaa-izhi manidoowiwaad ogoweg gii-ozhitoowaad jiimaanan. · Gaa-izhi bagidendaagoziwaad gaye wiinawaa ji-ozhitoowaad, owe ji-nitaa-ozhitoowaad. · haa mii sa go omaa ge-inaakwebidooyaan miinawaa owe gwayak gaa-izhichigewaad ogoweg gi-biiwideminaanig ahaaw mii sa go iw. ·

124 views

Recent Posts

See All

Bawa’ami-jiimaan

Bawa’ami-jiimaan Narration by Niizhoo-Bines Arnold Kingbird Gaa-aanikebii’ang Zac Earley Haaw mewinzha owe gete anishinaabebaniig owe gii-izhichigepaniig mewinzha. Ishkwaaj ge- niin gaa-pi-noondawagw

Eko niizhing Lesson 2

Gaa- asigisidood Zac Earley Ikido-s/he says + ban tense (past tense marker “used to”) Ikido-vai- s/he says Nishkaadizi- vai-s/he is mad Maajitaa-vai- s/he starts Mayagitaagwad-vii- It sounds strange D

Support our Mission

Donate to Manidoo Ogitigaan